Βυζάντιον, BYZANTIUM, Konstantinopel, Istanbul (Thracia)

Öffnet internen Link im aktuellen FensterTheatrum maius

Öffnet internen Link im aktuellen FensterTheatrum minus

Öffnet internen Link im aktuellen FensterTheater in der regio XIV

Öffnet internen Link im aktuellen FensterTheater in der regio XIII

Öffnet externen Link in neuem FensterAmphitheater 

Öffnet externen Link in neuem FensterHippodrom

Stadion

Öffnet externen Link in neuem FensterPlan der antiken Stadt

Quellen

Zum Ende der kaiserlichen Finanzierung der Theater in Byzanz unter Justinian im Jahre 526:

Prokop, anekdota 26,5-10 (Thes. Ling. Graecae):

(5.) λλ κα τος ατρούς τε κα διδασκάλους τν λευθερίων τν ναγκαίων πορεσθαι πεποίηκε. τάς τε γρ σιτήσεις, ς ο πρότερον βεβασιλευκότες κ το δημοσίου χορηγεσθαι τούτοις δ τος πιτηδεύμασιν (6.) ταξαν, ταύτας δ οτος φείλετο πάσας. κα μν κα σους ο τς πόλεις οκοντες πάσας πολιτικν σφίσιν θεωρητικν οκοθεν πεποίηνται πόρους, κα τούτους μεταγαγν φόροις ναμξαι τος δημοσίοις (7.) τόλμησε. κα οτε ατρν τις διδασκάλων τ λοιπν γίνετο λόγος οτε δημοσίας τις τι οκοδομίας προνοεν σχυσεν οτε λύχνα τας πόλεσιν ν δημοσί κάετο οτε τις ν λλη παραψυχ τος ταύτας οκοσι. (8.) τά τε γρ θέατρα κα ππόδρομοι κα κυνηγέσια κ το π πλεστον παντα ργει, ο δή ο τν γυνακα τετέχθαι τε κα τεθράφθαι κα πεπαιδεσθαι ξυνέβαι (9.) νεν. στερον δ τατα δ ργεν ν Βυζαντί κέλευσε τ θεάματα, το μ τ εωθότα χορηγεν τ δημόσιον πολλος τε κα σχεδόν τι ναρίθμοις οσιν, (10.) ος νθένδε βίος. ν τε δί τε κα κοιν λύπη τε κα κατήφεια, σπερ λλο τι τν πορανο πισκή (11.) ψασαι πάθος, κα βίος πσιν γέλαστος. λλο τε τ παράπαν οδν φέρετο τος νθρώποις ν διηγήμασιν, οκοι τε οσι κα γοράζουσι κν τος ερος διατρίβουσιν συμφοραί τε κα πάθη κα καινοτέρων τυχημάτων περβολή.


Übersetzung (Öffnet externen Link in neuem FensterLacus Curtius):

5 Nay more, he also caused physicians and teachers of free-born children to be in want of the necessities of life. For the allowances of free maintenance which the former Emperors had decreed should be given to men of these professions from the public funds he cancelled entirely. 6 Furthermore, all the revenues which the inhabitants of all the cities had been raising locally for their own civic needs and for their public spectacles he transferred and dared to mingle them with the national income. 7 And thereafter neither physicians nor teachers were held in any esteem, nor was anyone able any longer to make provision for public buildings, nor were the public lamps kept burning in the cities, nor was there any other consolation for their inhabitants. 8 For the theatres and hippodromes and circuses were all closed for the most part — the places in which, as it happened, his wife had been born and reared and educated. And later he ordered these spectacles to close down altogether, 9 even in Byzantium, so that the Treasury might not have to supply the usual sums to the numerous and almost countless persons who derived their living from them. 10 And there was both in private and in public sorrow and dejection, as though still another affliction from Heaven had smitten them, and there was no laughter in life for anyone. 11 And no other topics whatever arose in the conversation of the people, whether they were at home or in the market-place or were tarrying in the sacred places, than disasters and calamities and misfortunes of novel kind in surpassing degree.